กรมบัญชีกลาง เร่งรัดการเบิกจ่ายฯ ปี 66

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 93 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98 การเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100

โดยกรมบัญชีกลางแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งส่วนกลาง และคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเร่งรัดและสนับสนุนการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำหน่วยรับงบประมาณทุกแห่ง ให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผน
การใช้จ่ายเงิน

ซึ่งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว 2,932,563 ล้านบาท คิดเป็น 94.60% ของวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 3,100,000 ล้านบาท จำแนกเป็นรายจ่ายประจำเบิกจ่ายแล้ว 2,516,573 ล้านบาท คิดเป็น 99.25% ของวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,535,681 ล้านบาท รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายแล้ว 415,989 ล้านบาท คิดเป็น 73.72% ของวงเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง 564,318 ล้านบาท สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายแล้ว 213,677 ล้านบาท คิดเป็น 90.20% ของวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 236,883 ล้านบาท

“สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินงบประมาณ เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด
ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (กรอบวงเงิน 5 แสนล้านบาท) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณเท่ากับปี 2565 ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในส่วนของคณะทำงานเฉพาะกิจในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2566 เพื่อให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐอื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะประชาสัมพันธ์ลำดับผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ โดยปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

Message us