“กรุงไทย” เสริมแกร่งธุรกิจ

“กรุงไทย” ออกสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อการปรับตัว ติดปีกธุรกิจเมกะเทรนด์โลก ดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2% ยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

“ธนาคารกรุงไทย” ออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อการปรับตัว สนับสนุนผู้ประกอบการ เสริมศักยภาพการแข่งขัน ติดปีก 3 ธุรกิจเมกะเทรนด์โลก “เทคโนโลยีดิจิทัล ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต” ดอกเบี้ยคงที่ 2% ใน 2 ปีแรก และยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์สินเชื่อฟื้นฟู เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเพิ่มประเภท “สินเชื่อเพื่อการปรับตัว” เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจปรับตัวให้สอดรับกับบริบทโลกใหม่ (new normal) และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าทุกกลุ่มในทุกมิติ ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สนับสนุนการปรับตัวของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย พร้อมติดปีกธุรกิจเมกะเทรนด์โลก ด้วย มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูระยะที่ 3 วงเงินสินเชื่อเพื่อการปรับตัว หรือ สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อการปรับตัว สนับสนุนวงเงินสำหรับการปรับปรุง การพัฒนา หรือเสริมศักยภาพธุรกิจให้สอดรับกับบริบทโลกใหม่ (New Normal) ใน 3 รูปแบบ คือ กระแสเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green) และนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต (Innovation) ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ธุรกิจของโลก

สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อการปรับตัว เพิ่มความคล่องตัวให้ผู้ประกอบการ ด้วยวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 150 ล้านบาท (รวมวงเงินกู้สินเชื้อฟื้นฟูและซอฟท์โลนเดิมจากทุกสถาบันการเงิน) ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก โดยยกเว้นดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก (รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยให้ในช่วง 6 เดือนแรก) ส่วนปีที่ 3-5 อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 5% ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MLR เปิดกว้างใช้หลักประกันได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์ เงินฝาก และการค้ำประกันจากบรรษัทค้ำประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยเกณฑ์การพิจารณาวงเงินสินเชื่อ คุณสมบัติผู้กู้และเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย พร้อมเป็นกลไกสนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบธุรกิจในทุกด้าน เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขัน สร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามพันธกิจ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” ผ่านมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Green Finance) สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อการปรับตัว ติดต่อสำนักงานธุรกิจทั่วประเทศ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ หน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อของท่าน สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ Krungthai Contact Center โทร 02-111-1111 หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ https://krungthai.com/link/megatrends-pr-news

Message us