ขีดเส้นอาคารชุดย่านจตุจักรต้องแก้ปัญหาคุณภาพน้ำภายใน 11 ก.ค.ฝ่ายฝืนดำเนินคดี

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมีผู้พักอาศัยภายในอาคารชุดแห่งหนึ่งย่านเขตจตุจักร เกิดโรคเยื่อบุตาอักเสบจำนวนหลายราย จากการใช้น้ำภายในอาคารชุดฯ ว่า เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. สำนักงานเขตจตุจักร ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร เข้าสอบสวนโรค พบผู้ป่วยด้วยโรคตาแดง ที่มีอาการ ตาแดง ตาอักเสบ สะสมรวม 90 คน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่การประปานครหลวง (กปน.) ได้ตรวจวัดคลอรีนอิสระตกค้างในน้ำ จากการประปานครหลวง (จุดก่อนเข้าถังพักใต้ดิน) วัดได้ 1 พีพีเอ็ม

ทั้งนี้ น้ำจากถังพักใต้ดินและบนดิน ไม่พบค่าคลอรีน (ค่ามาตรฐานน้ำปลายท่ออยู่ที่ 0.2-0.5 ppm.) เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจคลอรีนตกค้างอิสระ (Residual Free Chlorine) ในถังพักน้ำใต้ดิน ถังพักน้ำบนดาดฟ้า ผลปรากฏไม่พบคลอรีนตกค้าง (น้อยกว่า 0.2 ppm) ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำประปา ทางนิติบุคคลแจ้งว่า ได้ส่งน้ำตรวจวิเคราะห์หาเชื้อก่อโรคเยื่อบุตาอักเสบ ได้แก่ น้ำประปาก่อนเข้าโครงการ น้ำจากถังพักน้ำใต้ดิน น้ำจากถังพักน้ำบนดาดฟ้า น้ำจากห้องของลูกบ้านที่ป่วย โดยส่งตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลศิริราช ทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่นิติบุคคลเติมคลอรีนในบ่อพักน้ำ และรักษาระดับคลอรีนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม ได้แก่ ลิฟต์ พื้นที่ส่วนกลาง และห้ามไม่ให้ใช้สระว่ายน้ำ ซึ่งทางนิติบุคคลก็ได้รับปากว่าจะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย ทางเจ้าหน้าที่จึงยังไม่ได้ออกเอกสารคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษร

อย่างไรก็ตาม ต่อมาในวันที่ 21 มิ.ย. สำนักงานเขตฯ ได้เข้าตรวจสอบติดตามผลร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร โดยได้ส่งเอกสารข้อแนะนำ แนวทางการจัดการคุณภาพน้ำในอาคารสูงให้ทางนิติรับทราบ โดยได้เร่งรัดให้นิติบุคคล ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ วันที่ 22 มิ.ย. ฝ่ายอาคารสถานที่ของอาคารชุดฯ ได้เริ่มมีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ วันที่ 25 มิ.ย. 67 ผลตรวจวิเคราะห์น้ำพบว่าน้ำประปาจากบ่อพักน้ำชั้นใต้ดิน และน้ำประปาจากห้องลูกบ้าน จำนวน 5 ห้อง พบเชื้อก่อโรคตาแดง Acanthamoeba spp., trophozoites และฝ่ายอาคารฯ ได้ทำการล้างถังพักน้ำชั้นใต้ดินและเติมคลอรีนเพื่อให้ได้มาตรฐาน วันที่ 26 มิ.ย. 67 เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคเยื่อตาอักเสบเพิ่มขึ้น โดยพบว่ามีผู้ป่วยสะสม จำนวน 200 ราย

นายเอกวรัญญู กล่าาวว่า ในวันที่ 1 – 2 ก.ค. 67 ลูกบ้านได้ร้องเรียนไปยังกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ Traffy Fondue ขอให้เข้าตรวจสอบการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคเยื่อบุตาอักเสบภายในอาคารชุด รวมถึงติดตามการบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุด ให้เป็นไปตามที่มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดและความเสียหายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ในวันที่ 3 ก.ค. 67 สำนักงานเขตจตุจักร ร่วมกับกลุ่มเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กองควบคุมโรคติดต่อ และศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร ได้ลงพื้นที่ร่วมติดตามผลการแก้ไขปัญหา ซึ่งจากการติดตามผลพบว่าทางอาคารชุด ได้มีการล้างทำความสะอาดถังพักน้ำและเช็คระบบท่อน้ำใช้ภายในอาคารประจำปี เมื่อเดือนธันวาคม 2566 และได้มีการล้างถังพักน้ำใต้ดิน มีการตรวจสอบบริเวณรอยรั่ว และมีการเติมคลอรีน

นอกจากนั้น คณะทำงานยังพบข้อบกพร่องด้านสุขลักษณะ โดยพบว่าถังพักน้ำอีก 3 บ่อ ยังไม่ได้รับการล้างและทำลายเชื้อด้วยวิธี Chlorine shock จึงไม่เป็นไปตามข้อปฏิบัติตามแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำในอาคารสูง ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คณะทำงานจึงได้แนะนำให้มีมาตรการเป็นไปตามแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำในอาคารสูง และแนวทางการบริหารจัดการป้องกันและควบคุมการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคในระบบน้ำอุปโภคบริโภค ทั้งนี้คณะทำงานได้สุ่มตรวจน้ำจากก๊อกห้องน้ำด้านล่างอาคารชุด ผลไม่พบคลอรีนอิสระตกค้าง จากนั้นวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตจตุจักร จึงได้มีหนังสือคำแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องด้านสุขลักษณะสถานที่ แก่นิติบุคคลอาคารชุด ดำเนินการ โดยให้รายงานผลการปฏิบัติการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้สำนักงานเขตจตุจักรทราบ เพื่อเป็นการกำกับติดตามและเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดฯ

ทั้งนี้ ในวันที่ 11 ก.ค.67 จะมีการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลอีกครั้ง หากพบว่านิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับจะมีการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแก่นิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าว และติดตามผลการดำเนินการต่อไป หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฯ จะดำเนินการส่งแจ้งความดำเนินคดีแก่นิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 ต่อไป

ขณะที่ ฝ่ายคุณภาพน้ำ กปน. แจ้งว่า ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำประปา และตรวจคุณภาพน้ำเพิ่มเติมอีกครั้งในจุดเดิม ยังคงพบว่าค่าความขุ่น ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา และไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อโรค จึงยืนยันได้ว่า น้ำประปาที่ กปน. ส่งถึงมีผู้บริโภค สะอาด ปลอดภัย นอกจากนี้ กปน. ได้ส่งตัวอย่างน้ำประปาบริเวณหน้าโครงการ เพื่อตรวจวิเคราะห์​หาเชื้อ Acanthamoeba spp. และ Trophozoites ที่ห้องปฏิบัติการภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

อย่างไรก็ตาม กปน. มีการเฝ้าระวังเชื้อโรคในน้ำประปาอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) มาโดยตลอด มีการสุ่มตรวจทั้งในโรงงานผลิตน้ำ และพื้นที่จ่ายน้ำของ กปน. เป็นประจำ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจ นอกจากนี้ ขอแนะนำประชาชนเพื่อเป็นการคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัย ควรหมั่นล้างถังพักน้ำทุก ๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ฝุ่นละออง หรือ แมลง ที่อาจเข้าไปสะสมในถังพักน้ำได้ โดยเฉพาะที่พักอาศัยประเภทคอนโด หรืออาคารสูง ซึ่งมีระบบประปาภายในขนาดใหญ่ควรหมั่นดูแลความสะอาดของระบบถังพักน้ำ และควรดูแลระบบท่อประปาภายใน หากมีการชำรุด รั่วซึม โปรดรีบซ่อมแซม เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่อาจปะปนเข้ามาในระบบท่อประปาภายในได้ โดยสามารถใช้บริการ “One Stop Water Services by MWA” บริการล้างถังพักน้ำ และสำรวจ-ซ่อมท่อประปา โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ จาก กปน. สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ MWA call center โทร. 1125 หรือ line: @MWAthailand หรือ Facebook : งานประปาครบวงจร โดยการประปานครหลวง หรือแอปพลิเคชัน MWA onMobile ตลอด 24 ชั่วโมง

Message us