“ครป.-สสส.”ขอปชช.ทุกคนร่วมกันปฎิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบต่อบุคคลด้วยเหตุผลทางการเมือง

เมื่อวันที่24 ต.ค.2565 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)แถลงการณ์ร่วม เรื่อง ขอให้ประชาชนยึดมั่นหลักการสันติธรรม หยุดสนับสนุนการใช้ความรุนแรงต่อผู้เห็นต่างทางการเมือง

แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า นับแต่สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ดำเนินมาตั้งแต่ช่วงปี 2548 สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ที่นำมาสู่การแบ่งขั้วแบ่งข้างทางการเมืองของประชาชน เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนกลุ่มต่างๆ ตามมาด้วยการทำรัฐประหารถึง 2 ครั้งในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา ล่าสุด มีเหตุการณ์การทำร้ายร่างกายคุณศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ขณะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ บริเวณกองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ตามมาด้วยการทำร้ายร่างกายคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย(ครป.) และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.) มีความกังวลว่า ทั้ง 2 เหตุการณ์นี้ จะมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดการเลียนแบบซ้ำอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนที่มีความเห็นต่างทางการเมือง ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังไม่มีแนวโน้มที่จะยุติได้ ทั้งยังจะทำให้ชุดความคิดนิยมความรุนแรงต่อขั้วตรงข้ามทางการเมืองขยายตัวและฝังรากทางความคิดในหมู่ประชาชนจนถึงระดับที่ยากจะแก้ไขได้ ทั้งนี้ สิทธิในชีวิตและร่างกายเป็นสิทธิมนุษยชนที่ต้องได้รับความคุ้มครองทั้งในจารีตประเพณี กฎหมายภายในประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จึงนำมาสู่ข้อเสนอดังต่อไปนี้

1.ขอให้ประชาชนทุกคนร่วมกันปฎิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบที่กระทำต่อบุคคลด้วยเหตุผลทางการเมือง เราไม่ควรหาเหตุผลใดๆ มารองรับความชอบธรรมในการใช้กำลังต่อบุคคลใด ประชาชนพึงยึดถือความถูกต้อง ให้อยู่เหนือความถูกใจทางการเมืองของตนเอง

2.ขอให้ภาครัฐ พึงเฝ้าระวัง และเตรียมแผนการยับยั้งการใช้ความรุนแรงระหว่างประชาชนด้วยกันที่อาจเกิดขึ้นต่อได้อีกในอนาคตอย่างจริงจัง การทำงานด้านความมั่นคง การควบคุมความสงบเรียบร้อย ควรเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประชาชน ไม่ใช่เพื่อการคุกคาม และลิดรอนเสรีภาพของประชาชนอย่างที่เป็นมา

3.ขอให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวในเชิงที่มุ่งการแก้ปัญหาความรุนแรง หยุดการนำเสนอข่าวในลักษณะที่ยั่วยุ หาความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือฉวยโอกาสหาความชอบธรรมให้กับขั้วข้างทางการเมืองฝ่ายที่ตนสนับสนุน หรือหาโอกาสโจมตีประณามขั้วข้างทางการเมืองอีกฝ่ายหนึ่งในลักษณะที่เลือกปฏิบัติ

4.ขอให้สถาบันทางวิชาการและภาคประชาสังคม ร่วมกันหาทางให้ประชาชนได้มีโอกาสที่จะมาร่วมกันคิดหาแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ท่ามกลางความเห็นต่างทางการเมือง

5.รัฐบาลต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนทโดยดำเนินงานด้วยความเที่ยงธรรม ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยไม่เอนเอียง หรือตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย(ครป.) และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.) มีความหวังว่าทุกภาคส่วนในสังคมจะได้ใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาร่วมกันสรุปบทเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในทิศทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะมีความเห็นที่แตกต่างอย่างไร ก็ขอให้ประชาชนทุกคนร่วมกันยึดถือ สร้างเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองบนหลักการสันติประชาธรรมให้เป็นค่านิยมหลักในการอยู่ร่วมกันของสังคมสืบไป

Message us