ชลบุรีจัดกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์” ทำความสะอาดลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนชาวไทย และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทาสีตีเส้นจราจร เก็บขยะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ร่วมกันประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

สำหรับ โครงการจิตอาสาพระราชทาน เป็นกิจกรรมตามพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สิ่งสาธารณประโยชน์ และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งยัง ส่งผลให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หรือรางวัล เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

Message us