ช่วยน้ำท่วมเว้นเก็บค่าเช่าสูงสุด 2 ปี

นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เร่งสำรวจพื้นที่ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนผู้เช่าที่ราชพัสดุ เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการด่วน ในเบื้องต้นได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุและได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้ ได้แก่

1.กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย หากเสียหายบางส่วนให้ยกเว้นค่าเช่า เป็นเวลา 1 ปี เสียหายทั้งหลัง ให้ยกเว้นค่าเช่า เป็นเวลา 2 ปี โดยความเสียหายทั้งหลังพิจารณาจากสภาพอาคารที่พักอาศัยที่ไม่สามารถเข้าอยู่ได้ โดยสิ้นเชิง เนื่องจากตัวบ้านได้รับความเสียหายหรือโครงสร้างของบ้านเสียหายจนไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ (ไม่รวมถึงกรณีที่น้ำท่วมทั้งหลัง แต่สามารถเข้าอยู่อาศัยภายหลังน้ำลดได้)

2.กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร หากพืชหรือผลผลิตได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี โดยสามารถขอข้อมูลการรับรองความเสียหายจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด เป็นต้น

3.กรณีผู้เช่าอาคารราชพัสดุ และผู้เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าตามข้อเท็จจริงว่าไม่สามารถดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ในที่เช่าได้ โดยให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือน เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

นายจำเริญ กล่าวต่อว่า ได้สั่งการให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อมอบให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ และราษฎรข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และรายงานความช่วยเหลือ ที่ได้ดำเนินการให้กรมธนารักษ์รับทราบ

สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สามารถติดต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดของท่าน เพื่อขอรับการช่วยเหลือจากกรมธนารักษ์

Message us