ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล “AAI” เริ่มซื้อขาย 1 พ.ย. นี้

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “AAI” ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

AAI เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงชั้นนำของประเทศ และมีศักยภาพในการผลิตอาหารพร้อมทานชนิดปิดผนึก โดยเป็นบริษัทแกนหลัก (Flagship) ในธุรกิจอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง ของกลุ่ม บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น (ASIAN) ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้หลักกว่าร้อยละ 80 ของบริษัท ได้แก่ อาหารสัตว์เลี้ยง ทั้งแบบเปียกและแบบเม็ด ตอบโจทย์คนรักสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมว โดยได้รับการยอมรับจากลูกค้าว่าจ้างผลิต (OEM) ที่เป็นผู้ขายสินค้าแบรนด์ชั้นนำระดับสากล ในหลากหลายประเทศ นอกจากนี้ ยังมีตราผลิตภัณฑ์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่ม ได้แก่ ตลาดสินค้าพรีเมี่ยม ตลาดมวลชน และตลาดที่แข่งขันด้านราคา เช่น monchou, Maria, Hajiko และ Pro

AAI มีทุนชำระแล้วหลังการเสนอขาย IPO 2,125 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขาย 637.5 ล้านหุ้นประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดย ASIAN 212.5 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) 425 ล้านหุ้น โดยจัดสรรหุ้นสามัญเดิมและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 627.5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.55 บาท แก่ประชาชนทั่วไปและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 10 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ระหว่างวันที่ 17-26 ตุลาคม 2565 ได้รับเงินจากการระดมทุนทั้งสิ้น 2,353.25 ล้านบาท จากมูลค่าเสนอขาย 3,532.63 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 11,793.75 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 16.98 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ซึ่งเท่ากับ 694.56 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขาย IPO คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น (fully diluted EPS) เท่ากับ 0.33 บาทต่อหุ้น โดยมีบริษัทบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายเอกราช พรรณสังข์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า บริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยมามากกว่า 15 ปี โดยจุดแข็งของบริษัทคือความสามารถในการยกระดับงานวิจัย และมีกลยุทธ์ในการเป็นผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Co-developer) ร่วมกับลูกค้า ปัจจุบันบริษัทมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความใส่ใจเพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุด ซึ่งการนำหุ้นสามัญของบริษัท

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท และเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงิน ทั้งในแง่ของต้นทุนทางการเงินที่ลดลง และความเชื่อมั่นของคู่ค้า สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะนำมาเพิ่มขีดความสามารถของบริษัท โดยใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับการขยายกำลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก ลงทุนในคลังสินค้าอัตโนมัติแห่งที่ 2 ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

AAI มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในด้านการใช้เงินในการลงทุนหรือหมุนเวียน

ทั้งนี้ หลัง IPO บริษัทจะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) ASIAN ถือหุ้น 70% (2) นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ถือหุ้น 3.07% และ (3) นายแพทย์รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา ถือหุ้น 1.04%

Message us