ธอส. คว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับสากลแห่งปี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ธอส. สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง คว้า 2 รางวัลใหญ่แห่งปี 2022 และเป็นรางวัลระดับสากล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2022 ประกอบด้วย รางวัล Corporate Excellence Category – องค์กรยอดเยี่ยมในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน และรางวัล Master Entrepreneur Category – ผู้นำองค์กรดีเด่นในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน ซึ่งมอบให้แก่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดย Enterprise Asia องค์กรอิสระที่สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของภาคธุรกิจ เศรษฐกิจ และการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกย่องเกียรติภูมิความเป็นเลิศขององค์กร และผู้นำองค์กรชั้นนำทั่วภูมิภาคเอเชียที่มีผลงานโดดเด่น สร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีมาตรฐานทัดเทียมกับองค์กรระดับภูมิภาคเอเชีย

สำหรับรางวัล Corporate Excellence Category – องค์กรยอดเยี่ยมในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรดีเด่นที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของผลประกอบการอย่างสม่ำเสมอ ด้วยความเชื่อที่ว่า “ผลลัพธ์ที่ดี มาจากกระบวนงานที่ดี” (Good result comes from Good process) ทั้งในด้านการนำองค์กรของผู้นำระดับสูง การวางแผนกลยุทธ์ การดูแลกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ติดตามประเมินผลและเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีให้ทันต่อสถานการณ์ การจัดการความรู้ขององค์กร หรือ Knowledge Management รวมถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งทุกหมวดได้ทำงานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกันทุกระดับภายในองค์กร และมุ่งมั่นดำเนินงานตามพันธกิจ“ทำให้คนไทยมีบ้าน” อย่างต่อเนื่อง และดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ทำให้สามารถคงความเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ด้วยจำนวนเงินสินเชื่อปล่อยใหม่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 สูงถึง 209,065 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 25.81% โดยมียอดสินเชื่อคงค้าง 1.56 ล้านล้านบาท คิดเป็น 1 ใน 3 ของตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน

ส่วนรางวัล Master Entrepreneur Category – ผู้นำองค์กรดีเด่นในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน เป็นรางวัลมอบให้แก่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. ในฐานะผู้นำองค์กรที่เป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการและผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ ที่แสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่ และความอุตสาหะในการสร้างสรรค์นวัตกรรม กำหนดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ทั้งความมั่นคงในด้านการเงิน การพัฒนาบุคลากร การสร้างความผูกพัน การปลูกฝังจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการวางกลยุทธ์นำองค์กร ที่นำไปสู่การปฏิบัติและยกระดับกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลสำเร็จได้จริง

ทั้งนี้ รางวัล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) เป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับสากล ประกอบด้วย 2 ประเภทรางวัลคือ 1.รางวัลสำหรับบุคคล ได้แก่ Master Entrepreneur Category และ 2.รางวัลสำหรับองค์กรในแต่ละอุตสาหกรรม ได้แก่ Fast Enterprise Category, Inspirational Brand Category และ Corporate Excellence Category เพื่อยกย่ององค์กรที่มีผลงาน
โดดเด่นทั่วเอเชีย และผู้นำองค์กรที่ประสบความสำเร็จในแต่ละภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศขององค์กรในแต่ละด้านอุตสาหกรรม กระตุ้นให้เกิดวิสัยทัศน์ ผลการดำเนินงาน และการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ขององค์กรสู่ผู้ประกอบการทั่วโลกต่อไป

Message us