ธอส. มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย 3 จังหวัดภาคอีสาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำถุงยังชีพ ที่มีเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็น ส่งมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยและได้รับความเดือดร้อน อันเนื่องมาจากพายุดีเปรสชั่นโนรู ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และ และสุรินทร์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมส่งกำลังใจ และความห่วงใยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ด้วยดี

นอกจากนี้ยังได้รับฟังปัญหาอุปสรรค ความต้องการของประชาชน รวมถึงให้คำแนะนำแนวทางความช่วยเหลือของธนาคารทั้ง 7 มาตรการตาม “มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี 2565” อาทิ การลดเงินงวด ลดดอกเบี้ย กู้เพิ่ม มาตรการประนอมหนี้ และ พิจารณาสินไหมเร่งด่วน (Fast Track)เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร ด้วยความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

Message us