ธอส. มุ่งสู่ Sustainable Bank

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดเผยว่า ธนาคารได้จัดทำยุทธศาสตร์ธนาคาร  ก้าวสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Bank) มิติด้านสังคม (Social) มุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง รวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ และผู้ขาดโอกาสทางสังคม ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) ผ่านสินเชื่อ Social Solution ที่จะให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำและการชำระเงินงวดในระดับต่ำ เช่น

โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home, โครงการบ้าน ธอส. สร้างสุข เพื่อผู้สูงวัย ปี 2567, โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)  ซึ่งในปี 2567 ธอส.  ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่ในกลุ่ม Social Solution สูงถึง 157,654 ล้านบาท 

นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ธนาคารยังมีแนวทางในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยการจัดทำโครงการ Bank on Bank ที่มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนกู้ยืมเงินไปปรับปรุงที่อยู่อาศัย โดย ธอส. ไม่คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินมีที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้นด้วย 

และโครงการ ธอส. โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กับตนเอง ซึ่งจะสามารถลดภาระให้แก่ครอบครัวและสังคม และช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในด้านสวัสดิการ

สำหรับมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ธอส. พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Green Loan วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาท รองรับที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ อาทิ สินเชื่อบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ปี 2567, สินเชื่อบ้านปลอดฝุ่น ปี 2567, สินเชื่อ Solar Roof ปี 2567 และโครงการสินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ อีกทั้งยังร่วมมือกับพันธมิตรในการสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์ หรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน 

Message us