นร.บุรีรัมย์กว่า 1.8 แสนคนพร้อมใจใส่เสื้อเหลืองทุกวันจันทร์ตลอดปี 2567

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดได้เชิญชวนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัด ร่วมกันริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว เพื่อหลอมรวมพลังของพสกนิกรชาวไทย แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี

ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับอบจ.บุรีรัมย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน คือ บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด จัดทำโครงการปลูกจิตสำนึกในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด้วยการสนับสนุนเสื้อสีเหลือง พร้อมสกรีนข้อความ “ลูกของพ่อ” จำนวน 175,250 ตัว มอบให้แก่นักเรียนชั้น ป.1 – ม.3 ทุกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อหลอมรวมพลังการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนักเรียนทุกโรงเรียนต่างพร้อมใจกันที่จะสวมใส่เสื้อสีเหลืองดังกล่าวในทุกวันจันทร์ ตลอดปี 2567

นายนฤชา กล่าวว่า พี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์ ตลอดจนถึงภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคี อันประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคผู้นำศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ต่างมีความมุ่งมั่นในการหลอมรวมทุกดวงใจซึ่งเป็นหัวใจแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นหลักชัยของบ้านเมือง ทำให้ประเทศไทยธำรงอยู่ได้ถึงปัจจุบัน ทุกพระองค์ได้พระราชทานทฤษฎีใหม่ โครงการพระราชดำริ พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท เป็นที่ยึดเหนี่ยวน้อมนำมาปฏิบัติจนทำให้เราทุกคนได้มีความสุขในชีวิต อาทิ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทำให้ทุกวันนี้ประชาชนคนไทยต่างมีความอยู่ดีกินดี

“นับเป็นความโชคดีของคนไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา และต่อยอด” สะท้อนผ่านพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” และพระราชดำรัส “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อันเป็นหลักชัยในการน้อมนำใส่เกล้าใส่กระหม่อมเป็นหลักในการปฏิบัติราชการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน ควบคู่กับการน้อมนำหลักการทรงงาน “ร่วมพูดคุย ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์” กับพี่น้องภาคีเครือข่ายตามหลักภูมิสังคม จึงทำให้ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระองค์ท่าน โดยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งปีมหามงคลนี้ด้วยความจงรักภักดี ” นายนฤชา กล่าว

Message us