นักเรียนส่วนใหญ่ร้องเรียนถูกบูลลี่

กระทรวงศึกษาธิการเปิดศูนย์ “MOE Safety Center” 8 เดือน มียอดผู้ใช้ทะลุ 1 ล้าน ส่วนใหญ่ร้องเรื่องอุบัติเหตุ-บูลลี่

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยและให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งหากสถานศึกษาไม่มีความปลอดภัย จะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียนได้ ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของไทย รวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม โดยได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระเร่งด่วน พร้อมทั้งกำชับให้ขยายแนวทางปฏิบัติงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและความรุนแรง สามารถแก้ไขปัญหาได้ถึงแหล่งต้นตอของปัญหา มีการติดตามความคืบหน้า สร้างความเป็นธรรมและโปร่งใสแก่ทุกฝ่าย รวมถึงเก็บเป็นฐานข้อมูล Big-Data ที่จะนำมาวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาสถานศึกษาและด้านความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่ เพื่อขยายผลในการป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ

นางสาวรัชดา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงศึกษา ได้สานต่อนโยบายเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา พัฒนาระบบการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยขึ้น ใช้ชื่อว่าศูนย์ “MOE SAFETY CENTER” โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล เป็นแอปพลิเคชันในการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัย และได้พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในทุกสังกัดของกระทรวงฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบ เพื่อรับแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยที่มีผลต่อนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงให้ความสำคัญกับการอบรมครูผู้สอนให้มีความรู้ มีทักษะที่จะนำไปสื่อสารกับเด็กในวัยเรียน ทั้งนี้ ระยะเวลา 8 เดือน ที่เปิดใช้งานระบบ MOE Safety Center มีผู้ใช้งานทั้งสิ้น จำนวน 1,086,153 คน ส่วนใหญ่ร้องเรื่องอุบัติเหตุและบูลลี่

“รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นในการจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ กระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เกิดความปลอดภัยในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาเด็กและเยาวชนไทย ทั้งนี้ ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเหตุความไม่ปลอดภยผ่านศูนย์ MOE Safety Center ได้หลายช่องทางที่ 1.แอป MOE Safety Center 2.เว็บไซต์ www.moesafetycenter.com 3.ไลน์ พิมพ์ไอดี @MOESafetyCenter 4.คอลเซ็นเตอร์ โทร.02-126-6565” นางสาวรัชดา ย้ำ

Message us