นายกฯมอบรางวัล”ITA Awards 2022″ความโปร่งใสภาครัฐให้ผู้ว่าฯภูเก็ต

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศ จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีโดยและรมว.กลาโหม มอบโล่เกียรติยศให้แก่คณะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้รับรางวัลจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนการประเมิน ITA Awards 2022  บรรลุเป้าหมายสูงสุดรางวัลโลกเกียรติยศ ITA Awards 2022  สำหรับจังหวัดที่มีสัดส่วนงานภาครัฐภายในพื้นที่จังหวัดที่มีการประเมิน  ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2565 ผ่านเกณฑ์ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 85 คะแนนขึ้นไปสูงสุด  ซึ่งหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดที่นำมาใช้ประกอบการพิจารณาการให้รางวัลประเภทนี้  ประกอบด้วยจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  ยกเว้นกรุงเทพฯโดยมีจังหวัดที่ได้รับรางวัล 4 จังหวัดด้วยกันดังนี้จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสิงห์บุรี

สำหรับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ  ITA Awards 2022  เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของส่วนราชการ  ดำเนินการทุกปีงบประมาณ  จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  สำนักงานป.ป.ช.  การประเมินนั้นจะใช้แบบสอบถามครอบคลุมถึง 5 ประเด็นด้วยกัน  เช่น 1.ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล  2.ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และการจัดการเรื่องร้องเรียน  3.ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานเช่นการรับสินบน 4.วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรเช่นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและในประเด็นสุดท้าย 5.คุณธรรมการทำงานมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

Message us