นายกฯ สั่งดูแลช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ

นายกฯ ห่วงใย สั่งการให้ดูแลช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและผู้บ่มอิสระ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและผู้บ่มอิสระ โดยได้สั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ให้ตรวจสอบให้เกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามสิทธิ์โดยด่วน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชี้แจงว่า การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและผู้บ่มอิสระเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ซึ่งได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 159.69 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและผู้บ่มอิสระในฤดูการผลิต 62/63 ที่ร่วมโครงการ จำนวน 14,292 ราย สำนักงบประมาณได้จัดสรรเงินงบกลางไปให้เรียบร้อยแล้ว โดยการยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจ่ายให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ โครงการฯ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 12,936 ราย เป็นเงิน 125.0953 ล้านบาท (ต่ำกว่าที่ประเมินไว้ 1,356 ราย) และมีวงเงินคงเหลือจากกรอบที่อนุมัติ จำนวน 34.5947 ล้านบาท ซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทย แจ้งคืนเงินงบกลางฯ ดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ ต่อกรณีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ (เบอร์เลย์) จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้มีข้อร้องเรียนต่อท่านนายกรัฐมนตรีในการช่วยเหลือ ในฤดูการผลิต 63/64 นั้น พบว่า การยาสูบแห่งประเทศไทยได้รับเรื่องจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาให้การช่วยเหลือ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ จะเสนออัตราการเยียวยาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559 และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนโดยด่วนต่อไป

“นายกรัฐมนตรีห่วงใยการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มซึ่งได้มีการติดตามในการประชุมอยู่เสมอ อย่างไรก็ดี ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณนั้น ต้องเป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน ของส่วนราชการ ซึ่งในส่วนนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอน เมื่อแล้วเสร็จให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรฯ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันที” นายอนุชาฯ กล่าว

Message us