นายกเล็กนครยะลาร่วมโต๊ะประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย MT-GT ขับเคลื่อนเมืองสู่ GREEN CITY

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า ตนในฐานะนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจ สามฝ่าย หรือ MT-GT ที่เมืองเมตาน ประเทศอินโดนีเซีย โดยเมื่อเดินทางมาถึงได้ร่วมกิจกรรม
ปั่นจักรยาน ปลูกต้นไม้ ประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว โดยในเวทีการประชุมมีการนำเสนอการดำเนินงานพัฒนาเมืองยะลา จากโครงการ YALA AMART CITY สู่โครงการ YALA GREEN CITY ยะลาเมืองอัจฉริยะ เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเทศบาลยะลา ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สู่เมืองอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรเมืองอย่างชาญฉลาด เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาช่วย ในการเข้าถึงบริการสาธารณะของเทศบาล เพื่อตอบโจทย์หลักของเมือง ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการรักษาความปลอดภัย และด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของประชาชน

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า ในส่วนของประเทศไทย มีนายกเทศมนตรีนครยะลา นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง และรองปลัดเทศบาลนครสงขลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีนายกเทศมนตรีเมืองเมดาน อินโดนีเซีย นายกเทศมนตรีจากเมืองต่างๆของประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย มีเป้าหมายพัฒนาเมืองเมืองสีเขียวมีสิ่งแวดล้อมดี อย่างยั่งยืน ในกลุ่มสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวทั้งสามประเทศ IMT -GT Green Cities Mayor Council Meeting

สำหรับ การประชุมครั้งนี้ประเด็นที่มีการหารือคือ เรื่อง สิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ตั้งแต่ การขนส่ง การเพิ่มที่สีเขียว เศรษฐกิจสีเขียว การจัดการขยะ ความยั่งยืน ซึ่งเกี่ยวข้องกับเมืองมาประชุมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการริเริ่มโครงการต่างๆ ของแต่ละเมือง และเป้าหมายต่อไป

“ในเวทีการประชุม เราได้นำเสนอว่า เรามุ่งพัฒนาเมืองยะลา ด้านการเป็นเมืองสีเขียว ผังเมืองสวย มีมาตรฐานสากล และเมืองแห่งความสะอาด ให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น มีการตรวจวัดและรายงานคุณภาพของสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ อากาศ การจัดให้มีโรงงานพลังงานไฟฟ้าขยะ ลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า หล่อเลี้ยงเมืองด้วยเทคโนโลยี ทีมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” นายกเทศมนตรีนครยะลากล่าว

Message us