บสย. จับมือ ชาญอิสสระเปิดโครงการ CSR ชวนคนเมืองเพิ่มพื้นที่สีเขียว

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับ นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท ชาญอิสสระดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร ร่วมแจกต้นไม้มงคล จำนวน 300 ต้น เนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อรณรงค์การปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการมอบหมายจาก นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร

สำหรับกิจกรรมในปีนี้ บสย. ได้รับการสนับสนุนต้นทองอุไร จำนวน 300 กล้าจากกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ปลูกง่าย เป็นพันธุ์ไม้มงคล เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปและชุมชนใกล้เคียง เพื่อสร้างความตระหนัก เห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ Sustainable Development Goals (SDGs) การสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนขององค์การสหประชาชาติ (UN) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ลานพลาซ่า ชั้น 1 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2

Message us