บัญชีกลาง เดินหน้าบริหารการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ในวันนี้ (7 ตุลาคม 2565) กรมบัญชีกลางครบรอบวันสถาปนา ปีที่ 132 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางดำเนินภารกิจด้วยด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อกำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการภารกิจที่สำคัญๆ ได้แก่

(1) การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งส่วนกลาง และคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการให้สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว และเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

(2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล โดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายา ซึ่งคาดว่าจะสามารถประหยัดงบประมาณได้ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาทต่อปี

(3) ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ในประเด็นการเก็บเงินสำหรับการอุทธรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น นอกจากนี้กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือ New e-GP ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding เดิม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ และป้องกันความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลการเสนอราคา

(4) พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ หรือ New GFMIS Thai ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 โดยระบบดังกล่าวช่วยให้การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลัง ของหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับจำนวนผู้ใช้งานในระบบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ ได้มากขึ้น

(5) พัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล หรือ Digital Pension ซึ่งเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐของกรมบัญชีกลาง โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) กับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนา Mobile Application ชื่อว่า “Digital Pension” เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการให้บริการแก่ผู้รับบำนาญ

“สำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปี 2565 ขณะนี้สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด ยังคงให้บริการรับลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ณ สำนักงานคลังจังหวัด โดยข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565 มีผู้มาลงทะเบียนแล้วจำนวน 20,389,795 ราย” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวย้ำในตอนท้ายว่า กรมบัญชีกลางยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปรับปรุงระบบงานของกรมบัญชีกลางในทุกมิติให้มีความทันสมัย สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่สำคัญยังต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อีกทั้งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในงานด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจอย่างเต็มความภาคภูมิและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและกระทรวงการคลังอย่าง เต็มประสิทธิภาพ ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และวิสัยทัศน์ “กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

Message us