พ่อเมืองกาญจน์คนใหม่ย้ำให้ทุกส่วนราชการเดินสู่จุดหมายตามวิสัยทัศน์จังหวัด

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ชี้แจงข้อราชการสำคัญและมอบนโยบาย ในการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการ นำไปปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาค กลางตอนล่าง 1 โดยมี นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร นายชำนาญ ชื่นตา นายสมหวัง บุญระยอง นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบนโยบายฯ ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำแสดงความไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยการยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 1 นาที เพื่อไว้อาลัยและร่วมแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิต ครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ 

จากนั้นได้เริ่มประชุม โดย ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้มุ่งเน้นการบูรณาการจากทุกภาคส่วนปฏิบัติงานร่วมกัน เนื่องจากพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มีขนาดใหญ่ มีประชากรจำนวนมาก ดังนั้นการดำเนินการของภาครัฐจะต้องทั่วถึงทุกพื้นที่ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดกาญจนบุรี คือ “ประชาชนมีคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี สินค้าเกษตรมีมาตรฐาน การท่องเที่ยวอัตลักษณ์เมืองกาญจน์ ย่านอุตสาหกรรมสีเขียว และประตูสู่ทวาย” โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลัก

ทั้งด้านการส่งเสริมการเกษตรให้มีมาตรฐาน การท่องเที่ยวมีอัตลักษณ์ของเมืองกาญจน์ ตามสิ่งที่ชาวจังหวัดกาญจนบุรีเสนอและต้องการ การดูแลด้านอุสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่การค้าชายแดนด่านบ้านพุน้ำร้อน-ทวาย ที่จะนำพาไปสู่เศรษฐกิจ สังคม ขับเคลื่อนทั้งจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดใกล้เคียงและในภูมิภาค เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยเฉพาะคนเมืองกาญจน์ ให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

นอกจากนี้ ยังได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่สำคัญ ทั้งการแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน การดูแลระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มาตรการเศรษฐกิจซึ่งจะเชื่อมโยงกับด้านการเกษตรของจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงนโยบายที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงแม้จะปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแล้ว ก็ยังต้องกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมโรคต่อไป การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก

ผุ้ว่าฯกาญจนบุรี กล่าวว่า ขอให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดำเนินการกวดขัน ป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวด ด้านสถานอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ให้มีการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การป้องกันและการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับประชาชน ให้ทุกหน่วยใช้เครื่องมือและภาษาที่เข้าใจง่าย เข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งได้เน้นย้ำการสร้างความโปร่งใสในการทำงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ย้ำให้ทุกหน่วยวางเป้าหมายการปฏิบัติงานโดยคำนึกถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหลักที่สำคัญ 

Message us