พ่อเมืองชลบุรีชวนช้อปตลาดนัดเกษตรหนุนกระจายรายได้สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย น.ส.ประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดนัดเกษตรกร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และให้กำลังใจเกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้า ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ ตลาดนัดเกษตรกรจะเป็นการจำหน่ายสินค้าเกษตร ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มปศุสัตว์ และประมง ของจังหวัดชลบุรี เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิผักปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ อาหารทะเลสดจากชาวประมงพื้นบ้าน สินค้าอาหารทะเลแปรรูป สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าพื้นเมือง มาจำหน่าย

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าว่า ตลาดนัดเกษตรกรแห่งนี้ สามารถช่วยเกษตรกรมีทางเลือกในการจำหน่ายสินค้าโดยตรงถึงผู้บริโภค เป็นการเพิ่มพื้นที่จำหน่ายให้กับเกษตรกร เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า กระตุ้นให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และเป็นการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ตาม จึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมชม ชิม ชอป สินค้าคุณภาพดีจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงที่ตลาดนัดเกษตรแห่งนี้ เปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ เวลา 05.30-09.30 น. ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และเป็นกำลังใจให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ให้ก้าวผ่านวิกฤตต่าง ๆ ไปได้ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของสินค้าทางการเกษตร อีกทั้งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

Message us