“มณีสุดา”รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงแรงงาน

คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ สตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารภาคเอกชนดีเด่น สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ประจำกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 โดยรับมอบจาก ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีไทยที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของบุคคล ชุมชน และสังคม ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

คุณมณีสุดา เป็นผู้นำองค์กรที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ชุมชน ด้วยความตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค และการเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคม นอกจากนี้ยังร่วมขับเคลื่อนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ตลอดจนผลักดันองค์กรให้ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์ และรางวัลระดับเอเชียจาก Enterprise Asia องค์กรอิสระที่สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย

สำหรับ “รางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น” สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการทำงานจนประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในสังคม โดยยกย่องให้เป็นสตรีต้นแบบสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่า ตลอดจนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ ของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี คุณวรรณี  จุลลวาทีเลิศ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมแสดงความยินดี

Message us