มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตและการผูกขาด

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาตินั้น จากรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พบว่า ประเทศไทยได้รับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 87.57 เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2564 ที่มีคะแนนเฉลี่ย 81.25

ทั้งนี้ โครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐมีการกระบวนการดำเนินงานที่เปิดเผยและโปร่งใส ซึ่งมีการกำหนดให้โครงการก่อสร้างของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กทม./พัทยา) ที่งบประมาณสูงสุด 1 โครงการ รวมทั้งโครงการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจที่มีงบประมาณตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไปทุกโครงการ และโครงการก่อสร้างของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีงบประมาณตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไปทุกโครงการ จะต้องเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency initiative : CoST) เพื่อเปิดเผยข้อมูลโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ผ่านเว็บไซต์ CoST Thailand เพื่อให้สาธารณชนสามารถติดตามและตรวจสอบข้อมูลได้ รวมทั้งยังมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST จากการลงพื้นที่สุ่มตรวจของคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และสำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่โครงการอีกด้วย

สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องส่งโครงการเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) โดยจะมีผู้สังเกตการณ์ซึ่งเป็นผู้แทนจากภาคประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เริ่มจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ซึ่งเป็นระบบที่ผู้ค้าสามารถยื่นข้อเสนอผ่านออนไลน์ และไม่มีการพบเจอกันระหว่างผู้ค้าและหน่วยงานที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหลังจากเสนอราคาและได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างจะมีการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

“รัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริต และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต โดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ ยึดหลักการทำงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้” นายอนุชาฯ กล่าว

Message us