มูลนิธิกรุงศรีมอบ 250,000 บาทโครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่องเพื่อเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนมูลนิธิกรุงศรี มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม จำนวน 250,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง สำหรับเด็กด้อยโอกาสที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ โดยมี พญ.นินี อจลากุล (ที่ 2 จากขวา) รองประธานกรรมการ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เป็นผู้รับมอบ โดยตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิกรุงศรีได้ให้การช่วยเหลือแก่เยาวชนที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Message us