รัฐบาลอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษี ซื้อ RMF และ SSF

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เพื่อก้าวสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม เกิดการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ ส่งผลต่อการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2022 ประเทศไทยได้รับการปรับอันดับขึ้นในหลายดัชนี

นางสาวรัชดา กล่าวว่า กรมสรรพากรเป็นอีกหน่วยงานหนี่งที่ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการ เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ในปีภาษี 2565 ซึ่งมีกำหนดยื่นแบบเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2566 โดยกรมสรรพกรได้เชื่อมโยงข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Saving Fund : SSF) โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ผู้ซื้อหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิยกเว้นภาษีต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ได้ซื้อหน่วยลงทุนไว้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจะส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566 แทนการส่งหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนมูลค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF และ SSF ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบข้อมูลค่าซื้อหน่วยลงุทน RMF และ SSF ที่กรมสรรพากรได้รับจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ผ่านระบบ My Tax Account ซึ่งเป็นระบบที่แสดงข้อมูลเงินได้ ค่าลดหย่อน และรายการยกเว้นภาษีเงินได้ที่กรมสรรพากรได้เชื่อมโยงจากหน่วยงานภายนอกผ่านระบบ e-Filing สอบถามข้อมูล โทร.1161

นางสาวรัชดา กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมสรรพากรยกระดับการให้บริการแก่ผู้เสียภาษีด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลลดหย่อน/ยกเว้นภาษีกับหน่วยงานภายนอกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ครอบคลุมเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ เบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาฯ และดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย และในระยะต่อไปจะดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund : PVD) ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับสมาคมบริษัทจัดการกองทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

Message us