ราชกิจจาฯ ประกาศผลการเลือก สว. 200 คน ใน 20 กลุ่มอาชีพ อย่างเป็นทางการ

11 กรกฎาคม 2567  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงค่ำที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กําหนดให้วันที่ 9 มิ.ย. พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับอําเภอ วันที่ 16 มิ.ย. พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับจังหวัด และวันที่ 26 มิ.ย.พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับประเทศ นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2651 ประกอบข้อ 154 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา จํานวน 200 คน

Message us