ลำพูนเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมจากสีธรรมชาติอ.ทุ่งหัวช้างให้โกอินเตอร์

นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานภูมิปัญญาและองค์ความรู้ การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทย อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน (สีสร้างสรรค์ Color Creation) โดยมี นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย ดร.ปรารถนา คงสำราญ นายนุวัฒน์ พรมจันทึก ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้อมสีธรรมชาติและย้อมร้อน นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวริตยา รอดนิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้การทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านไม้ตะเคียน หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสุรีย์ศรี แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ นางนิตยา ดีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน นายนายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอทุ่งหัวช้าง นายธาดา ธีระวาทิน พัฒนาการอำเภอทุ่งหัวช้าง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งหัวช้าง นางผ่องศรี พิไสย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม นายณัฐพล คำแปง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม และกลุ่มผู้ประกอบการผ้าตำบลตะเคียนปม ,ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มที่เข้าร่วมการสาธิตการย้อมสีธรรมชาติ ตำบลตะเคียนปม จำนวน 6 กลุ่ม กลุ่มที่เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ตำบลบ้านปวง จำนวน 4 กลุ่ม

สำหรับ กิจกรรมช่วงเช้าประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ทีมผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาการจังหวัดลำพูน พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านการย้อมร้อนจากสีธรรมชาติ พร้อมช้อเท็จจริงจากกลุ่มเป้าหมาย ส่วนกิจกรรมช่วงบ่าย ทีมผู้เชี่ยวชาญ ให้ความรู้กับกลุ่มบ้านตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง ด้านการย้อมร้อนจากสีธรรมชาติเพื่อผลักดันให้เป็นที่รู้จักของตลาดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

Message us