“ลุงป้อม”หายป่วยแล้วนั่งหัวโต๊ะติดตามการแก้ปัญหาให้ประชาชนส่วนราชการภูมิภาค

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยที่ประชุมได้พิจารณานโยบายมาตรการและแนวทางการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และพิจารณาแนวทางและกรอบวงเงินงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี ในการอนุมัติให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อรับทราบผลการกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีทุกท่าน ผลการดำเนินการ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ในการอนุมัติงบกลางฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น 1,513 โครงการ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาคในปีงบประมาณที่ผ่านมาของรองนายกรัฐมนตรีแต่ละท่าน ตลอดจนจะได้มีการนำข้อขัดข้อง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดแนวทาง หรือนโยบาย รวมทั้งวงเงินงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป ตามที่ที่ประชุมได้เห็นชอบนโยบายและมาตรการ กำกับ และติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเห็นชอบกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ และรับทราบความก้าวหน้า ในการกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค

ทั้งนี้ ขอให้กรรมการทุกคนเร่งรัด ติดตาม ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็ว และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด อย่างเร่งด่วนและยั่งยืน ตามสภาพปัญหาในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง และขอให้บูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัล ในการกำกับ ติดตาม ผลการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงขอให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการ ตรวจ ติดตาม ในพื้นที่ และสรุปผลการดำเนินงาน ตามที่ได้รายงานให้ทราบ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอต่อไป และขอให้ทุกท่านดำเนินการตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

Message us