วธ.เร่งยกระดับ”งานโคมแสนดวง”เมืองลำพูนให้โกอินเตอร์ระดับนานาชาติ

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เข้าร่วมชมขบวนแห่โคมยี่เป็ง และร่วมงานพิธีถวายโคมแสนดวง “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ วัฒนธรรมจังหวัดเขตภาคเหนือ นักท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ และสื่อมวลชน เข้าร่วมชมจำนวนมาก ณ บริเวณลานวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

นางยุพา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีเป้าหมายขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมทั้งด้านมิติสังคมและเศรษฐกิจ ส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG รวมทั้งผลักดัน “Soft Power ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5F โดยเฉพาะด้านเทศกาลประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) อีกทั้งส่งเสริมการยกระดับเทศกาลประเพณีของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ ล่าสุดวธ. โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน บูรณาการความร่วมมือกับวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน สภาวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดพิธีถวายโคมแสนดวง “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณลานวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่องค์พระธาตุหริภุญชัย ในประเพณียี่เป็งของทุกปี ซึ่งปีนี้จัดยิ่งใหญ่มีโคมยี่เป็งกว่าแสนดวง และการประกวดโคมไฟ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้มารับชมความงดงามเทศกาลประเพณีที่มีโคมล้านนาเป็นเอกลักษณ์ของชาวลำพูน

นางยุพา กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานดังกล่าว ผู้ร่วมงานจะได้รับชมขบวนแห่โคมแสนดวงสุดยิ่งใหญ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม “ชุดอัญเชิญเทวดา” จัดพิธีทางศาสนา การแสดงพระธรรมเทศนา “อานิสงส์ผางประทีป” (แบบพื้นเมืองล้านนา) โดยพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย ต่อด้วยพิธีถวายประทีปโคมไฟแด่องค์พระธาตุหริภุญชัย และพลาดไม่ได้กับกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ การจุดประทีปดวงไฟถวายองค์พระธาตุหริภุญชัย จำนวน 2,000 ดวง มีความสวยงามทั่วทั้งพื้นที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ด้วยแสง สี ตระการตา เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้ให้กับชุมชน ที่ทำโคม ทำสวยดอก (กรวยดอกไม้) ส่งให้กับวัดเพื่อให้พุทธศาสนิกชนบูชา ตลอดจนเกิดการจ้างงานศิลปินพื้นบ้านทุกแขนงมาแสดงในงาน ถือเป็นรายได้ที่กระจายสู่ชุมชนตลอดห้วงการจัดงาน

อย่างไรก็ตาม ในสมัยโบราณ การถวายประทีปโคมไฟ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จะถวายโดยเจ้าผู้ครองนครลำพูน และ ในสมัยต่อมามีการบันทึกไว้ว่าเมื่อปีพุทธศักราช 2452 พระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชชายา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จมาเยี่ยมพระญาติเจ้านายเมืองลำพูน ได้ถวายผ้าไตรและประทีปพันดวงบูชาพระธาตุ ด้วยปฐมมูลเหตุนี้ ทางวัดจึงริเริ่มจัดกิจกรรมฟื้นฟูการถวายประทีปโคมไฟขึ้นตั้งแต่ในปีพุทธศักราช 2555 ซึ่งเป็นวโรกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี และเพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน

สำหรับ งาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” จึงไม่ได้เป็นแค่เทศกาลท่องเที่ยวที่สร้างความงดงามเพียงอย่างเดียว แต่ยังแฝงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งเรื่องความศรัทธาและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้คุณค่าทุนทางวัฒนธรรม สู่การสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ทำให้วัฒนธรรมไทยเป็นที่ยอมรับในสายตาชาวโลก ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หลังการเกิดการระบาดของโรคโควิด

Message us