“วราวุธ “แจงยิบรีแบรนด์โลโก้ใหม่ชาติไทยพัฒนาหวังเห็นความร่วมมือจากคนในชาติ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดี นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ขึ้นเวทีชี้แจงถึงการเปลี่ยนแปลงโลโก้พรรคชาติไทยพัฒนา ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2565 เพื่อขอมติในที่ประชุมให้ความเห็นชอบ

นายวราวุธ อธิบายว่า แรงบันดาลใจในการออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ มาจากแนวความคิดเพื่อความก้าวหน้าของประเทศไทย การร่วมแรงร่วมใจลงมือทำในเป้าหมายเดียวกัน เพื่อความปรองดองสามัคคี มุ่งไปสู่ความหวังและความสำเร็จ โดยยังคงแผนที่ประเทศไทย คุณค่าหลักตั้งแต่พรรคชาติไทย มาถึงพรรคชาติไทยพัฒนา ของนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 21 ที่มุ่งมั่นทำงาน พูดจริง ทำจริง และเป็นผู้จุดประกายการปฏิรูปการเมือง จนเกิดรัฐธรรมนูญปี 2540 หรือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ไว้เป็นมรดกให้การเมืองไทย

ทั้งนี้ มีการปรับปรุงแผนที่ประเทศไทยเป็นสีชมพูที่เป็นสีของพรรค และเพิ่มมิติให้เด่นขึ้น สื่อถึงการยกระดับพัฒนาประเทศให้โดดเด่นก้าวไปข้างหน้า องค์ประกอบเส้นวงกลมสีน้ำเงิน หมายถึงความศรัทธา ความปรองดอง สามัคคี เป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติ และเส้นวงกลมสีเหลือง หมายถึงแสงแห่งชัยชนะ สะท้อนถึงความสำเร็จของการร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชาติ เมื่อนำมารวมกัน

อย่างไรก็ตาม ภายหลังนายวราวุธ นำเสนอที่มาการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ หรือ โลโก้พรรคแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรอง ให้ความเห็นชอบในการใช้ตราสัญลักษณ์ใหม่

Message us