สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการ

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ธุรกิจประกันชีวิตกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ธุรกิจประกันชีวิตกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”โดยมีนายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานปาฐกถาพิเศษและกล่าวเปิดงานสัมมนา และได้รับเกียรติจาก ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บรรยายพิเศษ หัวข้อ “PDPA แนวปฏิบัติ และกรณีศึกษา” โดยภายในการสัมมนาวิชาการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” จาก นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

และช่วงที่สอง เป็นการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ธุรกิจประกันชีวิตกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธ์ุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยมีนายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการเสวนาดังกล่าวได้ถ่ายทอดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของธุรกิจประกันชีวิตกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิตมีการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งเป็นประโยชน์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ผู้เอาประกันภัยจนทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันชีวิตในภาพรวม พร้อมกันนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต ผู้แทนจากสำนักงาน คปภ. ผู้แทนจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ผู้แทนจากสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ผู้แทนจากสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน รวมถึงสื่อมวลชน ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องถูกต้องตามกฎหมาย อันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมประกันภัยต่อไป ณ ห้อง Le Concorde Ballroom ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565

Message us