ส.ส.ปชป.อีสานดันญัตติด่วนแก้น้ำท่วมชี้รัฐบาลยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่25ต.ค.2565 นายสุทัศน์ เงินหมื่น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายแทนคุณ จิตต์อิสระ อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกันแถลงข่าวว่า จะขอเสนอญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้ง คณะ กมธ. วิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภาคอีสาน โดยเฉพาะ จ.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 4 สืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาอุทกภัยซ้ำซากทุกปีในจังหวัดทางภาคอีสาน โดยเฉพาะใน จ.อุบลราชธานี มีปัญหาน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ 43 ปี และที่ผ่านมาก็ประสบอุทกภัยทุกปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562 2564 และ2565 ทำให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนต่อชีวิต ทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย การเกษตร และโครงสร้างพื้นฐาน

ทั้งนี้แม้รัฐบาลจะได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งป้องกันปัญหาล่วงหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องรีบดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน รวมทั้งดำเนินการช่วยเหลือ ตลอดจนเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหาย ทั้งที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค

ดังนั้นในเรื่องนี้จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อให้ความเห็นชอบแล้วจะนำเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อโปรดพิจารณาบรรจุเป็นญัตติด่วนในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวาระแรกของสมัยประชุมต่อไป เนื่องจากเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผ่อนคลายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 เพื่อให้ ส.ส. ส.ว. และผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ โดยไม่ผิดระเบียบ และขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งอนุมัติงบกลางช่วยเหลือประชาชนในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

Message us