“เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ”เสด็จถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปถวายสักการะเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

การนี้ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ทรงสนทนาธรรม และทรงสดับพระโอวาทที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงรับพระราชทานถวายวิสัชนาสนองพระปุจฉา แล้วเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระนิรันตรายและสำรับหนังสือเป็นที่ระลึก

จากนั้น เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงนำเสด็จไปทรงนมัสการพระพุทธรูปหลวงพ่อนาคภายในพระเจดีย์ และพระรูปที่บรรจุพระสรีรางคาร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ยุคที่ ๔, สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และพระราชอุปัธยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐานในซุ้มคูหาพระเจดีย์

Message us