เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเอเปค

รัฐบาล โดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ เอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ให้แผ่ไพศาลไปทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ และเพื่อเก็บไว้เป็น ที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญของประเทศ และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก แก่ชาวต่างประเทศทั้งในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมและนักท่องเที่ยวทั่วไป

รัฐบาล โดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ เอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ให้แผ่ไพศาลไปทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ และเพื่อเก็บไว้เป็น ที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญของประเทศ และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก แก่ชาวต่างประเทศทั้งในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมและนักท่องเที่ยวทั่วไป

นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565 โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม ประเภทธรรมดา โดยมีลวดลาย ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กรักษา พระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรี บรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๙ ด้านขวา รูปตราสัญลักษณ์มีเลขบอกราคาว่า “๒๐” ด้านซ้ายมีข้อความว่า “บาท” ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบน มีข้อความว่า “การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๙ พ.ศ. ๒๕๖๕” เบื้องล่างมีข้อความว่า “ประเทศไทย”

ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ที่กรมธนารักษ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ตามช่องทางดังนี้
ส่วนกลาง

• กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944

• หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109

• หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340
ส่วนภูมิภาค

• สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ
ช่องทางออนไลน์

• www.treasury.go.th (บริการออนไลน์ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านเหรียญ) โดย

การสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเลือกรับด้วยตนเอง ณ สถานที่จ่ายแลกส่วนกลาง หรือเลือกให้จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร. 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0 2059 4999

Message us