เปิดแผนร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจมูลค่า 2.9 ล้านล้านบาท

คลังเปิดแผนร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 – 2570 มูลค่า 2.9 ล้านล้านบาท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ครม. มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 – 2570 (แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ) โดยร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดเป้าหมาย นโยบาย และกรอบทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ทั้ง 13 หมุดหมาย ภายใต้วิสัยทัศน์ คือ “ยกระดับขีดความสามารถรัฐวิสาหกิจไทย มุ่งสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” โดยได้มีการกำหนดให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งดำเนินการตามหมุดหมายหลักหรือหมุดหมายสนับสนุนตามบทบาทและภารกิจขององค์กร รวมถึงให้มีการจัดทำแผนบูรณาการในด้านต่างๆ การนำโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio – Circular – Green Economy : BCG Model) และแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Environment Social and Governance : ESG) มาใช้ รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินการของกระทรวงเจ้าสังกัดในการกำกับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจดำเนินงานตามบทบาทและภารกิจ

นอกจากนี้ ร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ได้กำหนดให้มีกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ เพื่อให้แผนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่ (1) กลไกการดำเนินงานในการขับเคลื่อนผ่านการดำเนินงานตามบทบาทและภารกิจ โดยรัฐวิสาหกิจจะต้องจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐวิสาหกิจที่สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ และการขับเคลื่อนผ่านแผนงาน/โครงการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจต้องจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการที่จะส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัดในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ (2) กลไกการบูรณาการ โดยมีเป้าหมายในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น ระหว่างกระทรวง รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (3) กลไกในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล เป็นการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ เมื่อครบกำหนดสามปี การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ของกระทรวงเจ้าสังกัด และการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐวิสาหกิจ ผ่านระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

อนึ่ง ภายใต้ร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ มีจำนวนโครงการ/แผนงานลงทุนไม่น้อยกว่า 184 โครงการ มูลค่าประมาณ 2.9 ล้านล้านบาท ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การขยายเส้นทางทางถนนและทางรางเพื่อเชื่อมต่อระหว่างเมืองและในเมือง การพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น พัฒนาท่าเรือขนส่งสินค้า การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการขนส่งทางน้ำ การขยายระบบส่งไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลและเกาะต่างๆ การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การสร้าง EV Charging Station การขยายบริการน้ำประปาให้ทั่วถึงและเพียงพอ และการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ SMEs เป็นต้น

นายอาคม กล่าวว่า ร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ จะมีประโยชน์ในหลายมิติ เช่น รัฐวิสาหกิจจะมีกรอบทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ รัฐวิสาหกิจจะมีการบูรณาการระหว่างกันมากขึ้น มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง ประชาชนผู้ใช้บริการจะได้รับสินค้า/บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

Message us