“เพื่อไทย”ระดมสมองรับมือกฎเหล็ก 180 วันกกต.”ชลน่าน”ย้ำอย่ากลัวจนทำอะไรไม่ได้

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่โรงแรมเอสซี ปาร์ค พรรคเพื่อไทย จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งและนโยบายพรรค หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ที่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ในส่วนของมาตราที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.บางส่วน ที่ผู้สมัครและพรรคการเมืองจะต้องปฏิบัติตาม ในช่วง 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2565 ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะครบวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 โดยมี ส.ส. ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. คณะทำงานด้านกฎหมาย และคณะทำงานด้านบัญชีของผู้สมัคร สมาชิกพรรค เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า การจัดโครงการในวันนี้ เป็นการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเข้าใกล้สู่ฤดูกาลเลือกตั้ง หากเกิดกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ยุบสภา และให้มีการเลือกตั้งทั่วไปโดยครบอายุสภาผู้แทนราษฎร ซึ่ง กกต.ได้กำหนดวันเลือกตั้งอย่างช้าที่สุดคือวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 และหากนับระยะเวลาการหาเสียงที่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อห้ามในการหาเสียงที่เข้มงวด นับจากวันที่ 24 กันยายน 2565 คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 224 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและส่งผลต่อความได้เปรียบ-เสียเปรียบ ในการหาเสียงระหว่างพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านหรือไม่

ทั้งนี้ การจัดโครงการนี้ไม่ได้มีเป้าหมายให้ผู้สมัครไม่กล้าที่จะหาเสียงจนเลิกหาเสียง แต่ต้องการให้ผู้สมัครดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ขอให้ทำความเข้าใจกฎ กติกา ทั้งเรื่องการหาเสียงและการบันทึกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด

“อย่ากลัวจนทำอะไรไม่ได้ พรรคจึงสร้างความมั่นใจในวิธีปฏิบัติระเบียบ อะไรที่ปฏิบัติได้ อะไรที่ปฏิบัติไม่ได้ ยอมรับว่าเรากังวลมากกว่าคนอื่น กลัวจะถูกใส่ร้าย ซึ่งมั่นใจว่าทุกคนจะทำหน้าที่เต็มที่ภายใต้ระเบียบ กกต.” นพ.ชลน่านกล่าว

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทย ได้หารือร่วมกันถึงรายละเอียดกฎเหล็ก 180 วัน ของ กกต. โดยมองว่าน่าจะมีช่องทางด้านกฎหมายในการผ่อนคลาย ยกเว้น หรือทบทวนระเบียบ กกต.กรณีที่เกิดภัยพิบัติเพื่อให้ ส.ส. ได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นได้ โดยจะเสนอต่อสภาฯ ให้ลดลงเหลือ 90 วัน เปิดทางหากเกิดภาวะวิกฤต เช่น อุทกภัย ภัยพิบัติต่าง ๆ ให้สามารถช่วยเหลือพี่น้องชาชนได้ ทั้งยังเกิดความเป็นธรรมกับผู้สมัครและพรรคการเมืองด้วย นอกจากนี้ พรรคเพื่อไทยจะทำข้อเสนอส่งไปยัง กกต. อีกทางหนึ่งเพื่อให้ทบทวนและพิจารณาว่ามีช่องกฎหมายใดที่สามารถกำหนดเป็นระเบียบได้ เพื่อให้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ในกรณีที่มีความจำเป็น เนื่องจากขณะนี้พี่น้องประชาชน 56 จังหวัด ที่กำลังประสบภัยพิบัติน้ำท่วม เกิดความเดือดร้อนทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสในตอนนี้ เบื้องต้นพรรคเพื่อไทย เห็นว่า จะทำหนังสือยื่นแก้ไขระเบียบและเสนอร่างระเบียบ กกต.ใหม่ โดยฝ่ายกฎหมายจะเร่งจัดทำให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การจัดโครงการในวันนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร ส.ส. บุคลากรทางการเมืองและสมาชิกพรรคเพื่อไทย ได้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยเฉพาะวิธีการหาเสียง และข้อห้ามในการหาเสียง เพื่อจะได้ปฏิบัติถูกต้อง ป้องกันการถูกร้องคัดค้านในการเลือกตั้ง โดยจัดให้ความรู้ด้านบทบัญญัติกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้ง พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต.พ.ศ. 2560 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.พ.ศ.2561 ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง เลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 รวมทั้งระเบียบ กกต.อีกหลายฉบับ

ทั้งนี้ มีหลายเรื่องที่น่าสงสัย เช่น การวางพวงหรีด ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง อะไรทำได้ หรือไม่ได้ ซึ่งการจัดโครงการในวันนี้จะมีการเปิดให้สมาชิกพรรคเปิดให้แลกเปลี่ยน สอบถามรายละเอียดอย่างเต็มที่เพื่อให้คลายข้อสงสัย

Message us