เร่งแก้สารพัดปัญหาเกาะสีชังพร้อมชูเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปลัดจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และผู้บริหาร EEC ร่วมลงพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวอำเภอเกาะสีชัง

นายธวัชชัย กล่าวว่า อำเภอเกาะสีชังเป็นเป็นพื้นที่เกาะทั้งหมด ส่งผลให้มีปัญหาในพื้นที่หลายประเด็นโดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำประปา และไฟฟ้า ถือเป็นเป็นปัญหาที่มีมายาวนานในพื้นที่ รวมถึงปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการขยะ ทั้งขยะครัวเรือน ขยะจากการท่องเที่ยว และขยะทางทะเล ที่มีปริมาณขยะอยู่ที่ประมาณ 15-20 ตันต่อวัน แต่ปัจจุบันศักยภาพของเตาเผาขยะบนเกาะสีชังสามารถเผาได้ 4-6 ตันต่อวันเท่านั้น จึงส่งผลกระทบในเรื่องการบริหารจัดการขยะบนเกาะ และปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวบนเกาะสีชังอีกด้วย

ทั้งนี้ ปัญหาทุกอย่างที่ได้รับฟังจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมดูแล ทั้งเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่มีการบริหารจัดการน้ำจากธรรมชาติ โดยมีแหล่งกักเก็บน้ำเป็นบ่อธรรมชาติ 5 บ่อ รวมถึงธนาคารน้ำ ซึ่งจะนำน้ำที่กักเก็บได้ใช้ในการอุปโภคของประชนบนเกาะ โดยกำชับให้เพิ่มเรื่องของการบำบัดน้ำธรรมชาติให้มีความสะอาดก่อนที่จะนำมาให้ประชาชนใช้อุปโภค และให้อำเภอเกาะสีชังเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำให้จังหวัดชลบุรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการต่อไป รวมถึงในระยะยาวได้มอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาค พิจารณาในการวางท่อประปาจากอำเภอศรีราชามายังเกาะสีชัง เพื่อลดภาระความเดือดร้อนของประชาชนชาวเกาะสีชังในอนาคต

สำหรับ เรื่องไฟฟ้า เนื่องจากปัญหาเรื่องไฟตกไฟดับในพื้นที่ ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย เช่น จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ดังนั้นจึงมอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิจารณาในเรื่องการจัดทำระบบโซล่าฟาร์ม เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอื่นที่มีความสำคัญ ทั้งเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่ทางผู้บริหาร EEC เสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับจังหวัดชลบุรี โดยชูเกาะสีชังให้เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีประเด็นการจัดการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำ การจัดการระบบการศึกษา ระบบสาธารณสุข รวมถึงประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ทั้งนี้ผู้ว่าฯชลบุรีได้นำคณะฯ ไปสำรวจพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ชายหาดถ้ำพังและธนาคารน้ำเพื่อติดตามและวางแผนการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงในพื้นที่ต่อไป

Message us