“ในหลวง-พระราชินี”เสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร  กรุงเทพมหานครในโอกาสนี้  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าหน้าอาสน์สงฆ์  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสิหังคปฏิมากร พระประธานพระอุโบสถ  แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงกราบ แล้วทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธาน พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา

 จากนั้น เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์  จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร  ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน  ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม  ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒  เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว  พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน  ทรงหลั่งทักษิโณทก  พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา  ถวายอดิเรก  

จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก  เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับการถวายของที่ระลึก  ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทประดิษฐานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช  ทรงพระสุหร่ายพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร  แล้วทรงถือสายสูตรยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ขึ้นกางกั้นเหนือพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช   ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการบูรณปฏิสังขรณ์พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรขึ้นใหม่  ขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ 

จากนั้น ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช   ทรงกราบ  ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีหน้าพระอุโบสถ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดระบบควบคุมการตีระฆังฝรั่งสามใบเถา หอระฆังยอดมงกุฎ  ซึ่งหอระฆังยอดมงกุฎเป็นหอระฆังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ผู้ทรงสถาปนาพระอาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น  มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่างตะวันตกและไทยประเพณี อันเป็นเอกลักษณ์ของสมัยรัตนโกสินทร์  ส่วนยอดของหอระฆัง เป็นกุฎาคาร “ยอดมงกุฎ” หมายถึง พระมหาพิชัยมงกุฎ  เป็นพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช  มีระฆังใบใหญ่ที่จารึกพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เป็นภาษาอังกฤษ

 ทั้งนี้  เนื่องในโอกาสสถาปนาพระอารามครบ 150 ปี วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ร่วมกับกรมศิลปากร  ได้จัดโครงการบูรณปฏิสังขรณ์หอระฆังยอดมงกุฎ และหล่อระฆังทดแทนลูกเดิมที่ชำรุด  ณ โรงหล่อระฆัง Whitechapel Bell Foundry ซึ่งเป็นโรงหล่อระฆังเดิมที่หล่อเมื่อครั้งแรกสร้างในปีพุทธศักราช ๒๔๐๔  ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  พร้อมกับนำเทคโนโลยีการตีระฆังแบบอัตโนมัติของสหราชอาณาจักรมาประยุกต์กับระเบียบวิธีการตีระฆังแบบไทย  โดยได้รับความร่วมมือในการประดิษฐ์ระบบจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  นับเป็นการอนุรักษ์การตีระฆังอย่างไทยโบราณให้คงอยู่  เสร็จแล้ว  เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวราราม

Message us