“ในหลวง-พระราชินี”เสด็จฯทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน”สะกดทัพ”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม เวลา 19.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ” รอบปฐมทัศน์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ประธานคณะกรรมการจัดการแสดงโขนฯ และคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ท่านผู้หญิง จรุงจิตต์ ทีขะระ ประธานคณะกรรมการจัดการแสดงโขนฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดแสดงโขน เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพร และการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ” องก์ที่ 1 และองก์ที่ 2 ในโอกาสนี้ พระราชทานช่อดอกไม้แก่ ผู้กำกับการแสดง ผู้แทนผู้เชี่ยวชาญ ครูผู้ฝึกซ้อม นักแสดง นักดนตรี ตลอดจนคณะกรรมการจัดการแสดงฯ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

ด้วยเมื่อพุทธศักราช 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใย ว่า โขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยจะเลือนหายไป จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อศึกษาหาความรู้เรื่องโขนที่มีมาแต่โบราณ แล้วให้มูลนิธิศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมฟื้นฟูโขนให้กลับคืนสู่ความนิยม และเป็นที่ชื่นชมของประชาชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ดำเนินการจัดการแสดงโขนต่อเนื่องมาตลอด ตั้งแต่พุทธศักราช 2550 เป็นต้นมา

การจัดแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ” ในวันนี้ เป็นการนำบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มาเป็นบทการแสดงของโขน ซึ่งเป็นตอนที่มีความสนุกสนานตื่นเต้น เป็นที่ชื่นชอบของประชาชน และจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงฟื้นฟู ส่งเสริมและอนุรักษ์การแสดงโขน ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย เพื่อธำรงรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน เพื่อให้โขนเป็นสมบัติทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยสืบไป

Message us