สธ.แจงค่าเสี่ยงภัยโควิด ต.ค. 64 – มิ.ย. 65 อยู่ในกระบวนการจัดสรร

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีบุคลากรสาธารณสุขสอบถามถึงค่าเสี่ยงภัยการดำเนินงานช่วงโควิด 19 ว่า ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในส่วนของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข วงเงินรวม 12,387.2933 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินจาก 2 แหล่ง คือ1.งบเงินกู้ ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 จำนวน 11,516.2933 ล้านบาท อยู่ระหว่างกระบวนการจัดสรรของสำนักงบประมาณ (และกรมบัญชีกลางออกรหัสงบประมาณฯ) เป็นรายการค่าตอบแทนเสี่ยงภัยที่จ่ายจริง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565 ซึ่งให้ดำเนินการเบิกจ่าย หลังจากที่ได้รับจัดสรรแล้วภายในเดือนธันวาคม 2565 และ 2.งบกลางฉุกเฉิน วงเงิน 871 ล้านบาท เพิ่งได้รับการจัดสรรเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เมื่อได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งรัดกระบวนการจัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยเร็วต่อไป

Message us