BEDO จัดกิจกรรม เพนท์สีขวดใส่น้ำมันหอมระเหย

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดกิจกรรม WORK SHOP ครั้งที่ 2 เพนท์สีขวดใส่น้ำมันหอมระเหย เชิญชวนร่วมกดไลก์ กดแชร์ Facebook: BEDO Thailand และรับน้ำมันหอมระเหยปรับอากาศขนาด 20 มิลลิลิตร ฟรี โดยมี ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางภาวินี ณ สายบุรี ผู้ตรวจราชการ ทส. นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายประเสริฐ ศิรินภาพร เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ BEDO พร้อมด้วย ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการ BEDO และเจ้าหน้าที่ BEDO ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ทส. เข้าร่วมกิจกรรม มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน ณ CO-Working Space อาคารกรมควบคุมมิลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ BEDO เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวตล้อม มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการนำรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้แก่ประซาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในพื้นที่ชุมชน

ทั้งนี้ BEDO จึงได้จัดทำโครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพรรณม้ทรงปลูกขึ้น เป็นผลิตภัณฑ์ก้านไม้หอม (น้ำมันหอมระเหย) ชุด “สุคนธภักดี” ประกอบด้วย 3 กลิ่น คือ พิกุลกัลยา ภุมราภิรมย์ และพรหมกันภัย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร สร้างรายได้ ให้กับชุมชน ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

“การจัดกิจกรรม WORK SHOP กำหนดจัด 5 ครั้ง โดยครั้งแรก จัดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณหน้าร้าน BiOVALUE By BEDO ชั้น 1 ทิศใต้ อาคาร B ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ในครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 2 ณ CO-Working Space อาคารกรมควบคุมมิลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษให้ใช้สถานที่สำหรับจัดกิจกรรม มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 150 คน ส่วนการจัดกิจกรรม WORK SHOP ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในวันที่ 15 ก.ค. 2567 ณ บริเวณหน้าร้าน BiOVALUE By BEDO ชั้น 1 ทิศใต้ อาคาร B ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นในวันที่ 24 ก.ค. 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคาร B ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และ ครั้งที่ 5 (ครั้งสุดท้าย) จะจัดขึ้นในวันที่ 29 ก.ค. 2567 ณ บริเวณหน้าร้าน BiOVALUE By BEDO ชั้น 1 ทิศใต้ อาคาร B ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อๆ ไป ทดลองเพนท์สีขวดใส่น้ำมันหอมระเหย ร่วมกดไลก์ กดแชร์เฟซบุ๊ก BEDO Thailand และรับน้ำมันหอมระเหยปรับอากาศเป็นของที่ระลึก” ผู้อำนวยการ BEDO กล่าว

Message us