EXIM BANK คว้ารางวัลระดับโลก CFI.co Award 2022

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับรางวัลระดับโลก CFI.co Award 2022 (Capital Finance International) สาขานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนดีเด่น (Best Product Innovation for Sustainable Development) จากการเป็นองค์กรชั้นแนวหน้าที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยให้สามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในโลกยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืน โดยรางวัล CFI.co Awards เป็นผลจากการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการและบรรณาธิการนิตยสาร CFI.co สื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ด้านธุรกิจ เศรษฐกิจและการเงินในสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ EXIM BANK อาทิ สินเชื่อ Solar Orchestra สินเชื่อเพื่อสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา พร้อมขึ้นทะเบียนขายคาร์บอนเครดิตให้แก่ผู้ประกอบการไทย สินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan สินเชื่อเพื่อปรับปรุงโรงงาน เครื่องจักร หรือซอฟต์แวร์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า และบริการที่ไม่ใช่การเงินเพื่อสร้างผู้ประกอบการไทยให้พร้อมเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจที่เชื่อมโยงกับ Supply Chain การส่งออกได้อย่างยั่งยืน อาทิ EXIM Thailand Pavilion ที่เปิดโอกาสให้ SMEs ไทยค้าขายได้ทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ชั้นนำระดับโลก Alibaba.com และ SMEs Export Studio ดูแลตั้งแต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเขียนเรื่องราวธุรกิจ การทำตลาดให้แก่ SMEs ที่พร้อมเริ่มต้นธุรกิจส่งออก

Message us