EXIM BANK จัดอบรมหลักสูตร Top X Executive Program รุ่นที่ 1

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม (กลาง) คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ดร.ชัยชาญ เจริญสุข (ขวา) ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) และผู้เข้าอบรมหลักสูตร Top X Executive Program รุ่นที่ 1 หลักสูตรระยะสั้นสำหรับเจ้าของกิจการและผู้บริหาร จำนวนกว่า 50 คน พร้อมบรรยายหัวข้อ “จาก Nobody สู่ Somebody ต้อง Go Beyond Yourselves…Beyond Borders อย่างไร” ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้ EXIM BANK ร่วมกับ CMMU และ 3 สภา ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) หอการค้าแห่งประเทศไทย (สภาหอฯ) และ สรท. ริเริ่มออกแบบและจัดอบรมหลักสูตร 40 ชั่วโมง ให้แก่เจ้าของกิจการและผู้บริหารบริษัทชั้นนำ เพื่อต่อยอดธุรกิจไทยให้ก้าวไกลและเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดการค้าโลกยุคใหม่

Message us