EXIM BANK ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) โดย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส และบำรุงพระอาราม ณ วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โดย EXIM BANK ร่วมกับลูกค้าและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นเงินจำนวน 3,970,559.45 บาท

ในโอกาสนี้ EXIM BANK ได้มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา 50,000 บาทให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดนรนาถสุนทริการาม เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ EXIM BANK

Message us