EXIM BANK ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าโดนน้ำท่วม

EXIM BANK ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในหลายจังหวัดตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ภายใต้กรอบการดำเนินการช่วยเหลือ “2 เพิ่ม 3 ช่วย” โดยเพิ่มวงเงินกู้ซ่อมเครื่องจักรหรือโรงงานสูงสุด 2 ล้านบาท เพิ่มวงเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราวสูงสุด 20% ช่วยลดเงินต้นและดอกเบี้ย พร้อมช่วยคืนดอกเบี้ยจ่าย 2% ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งช่วยขยายระยะเวลาต่ออายุตั๋วสัญญา ให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจส่งออกหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกตลอดทั้ง Supply Chain ได้อย่างต่อเนื่อง

ดร.รักษ์ กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกำลังขยายผลกระทบมาถึงพื้นที่ภาคกลาง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน เครื่องจักร และพนักงาน EXIM BANK จึงออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบให้แก่ลูกค้าของธนาคาร พร้อมลงพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ออกเยี่ยมให้กำลังใจลูกค้า และนำถุงยังชีพไปมอบเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น รวมถึงทำการสำรวจข้อมูลความเสียหาย ผลกระทบ และความต้องการของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งทางตรงและทางอ้อม

มาตรการ 2 เพิ่ม 3 ช่วย” สำหรับลูกค้า EXIM BANK ประกอบด้วย

• เพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราว สูงสุด 20% ของวงเงินประเภทหมุนเวียนเดิม ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเดิมของลูกค้า

• เพิ่มวงเงินกู้ สูงสุด 2 ล้านบาท เพื่อซื้อหรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรืออาคารโรงงานที่ได้รับความเสียหาย อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ต่อปี ระยะเวลานาน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้น (Grace Period) สูงสุด 3 เดือน

• ช่วยลดการผ่อนชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยลง สูงสุด 50% เป็นระยะเวลาสูงสุด 1 ปี

• ช่วยคืนเงิน 2% ของดอกเบี้ยจ่ายสะสมในระยะเวลาดังกล่าว โดยพิจารณาลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด กรณีลูกค้าสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่ได้

• ช่วยขยายระยะเวลาต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารคารอนุมัติ สูงสุด 180 วัน

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ปัจจุบันเท่ากับ 5.75% ต่อปี

EXIM BANK ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มุ่งดำเนินภารกิจ “ซ่อม สร้าง เสริม และสานพลัง” การพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมช่วยเหลือเยียวยาลูกค้าผู้ประกอบการ ให้สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้ ลูกค้าที่สนใจสามารถเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือได้โดยลงทะเบียนผ่าน www.exim.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ EXIM Contact Center โทร. 0 2169 9999

Message us