EXIM BANK จัดงานกรรมการผู้จัดการพบพนักงาน

EXIM BANK จัดงานกรรมการผู้จัดการพบพนักงาน เตรียมพร้อมประกาศจุดยืนและบทบาทใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) จัดงานกรรมการผู้จัดการพบพนักงานในไตรมาส 3 ปี 2565 เพื่อสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงจุดยืนและบทบาทใหม่ขององค์กรในการทำหน้าที่ “มากกว่าธนาคาร (Beyond Banking)” โดยให้ความสำคัญกับ “คน (People)” เริ่มจากการเอาใจใส่บุคลากร ผู้ประกอบการทุกขนาดธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบการขนาดย่อม และคนในสังคม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมบอกเล่านโยบายด้านการบริหารจัดการบุคลากร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั่วทั้งองค์กร ให้มีความ “กล้า” และมีบทบาทในเชิงรุกเพื่อ “พัฒนา” องค์กร ประเทศชาติและโลกโดยรวม ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565

Message us