Krungthai COMPASS คาดการส่งออกในระยะข้างหน้ายังเติบโต

Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย ประเมินว่า การส่งออกเดือน ก.ย. เติบโต 7.8%YoY ใกล้เคียงกับเดือนก่อนที่ 7.5% และสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 4.2% จากการคลี่คลายของปัญหาห่วงโซ่อุปทานและอานิสงค์ของการอ่อนค่าของเงินบาทที่ส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งยังขยายตัวต่อเนื่อง ประกอบกับสินค้าเกษตรกลับมาขยายตัวได้

Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย ประเมินว่า การส่งออกเดือน ก.ย. เติบโต 7.8%YoY ใกล้เคียงกับเดือนก่อนที่ 7.5% และสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 4.2% จากการคลี่คลายของปัญหาห่วงโซ่อุปทานและอานิสงค์ของการอ่อนค่าของเงินบาทที่ส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งยังขยายตัวต่อเนื่อง ประกอบกับสินค้าเกษตรกลับมาขยายตัวได้

Krungthai COMPASS คาดการส่งออกในระยะข้างหน้ายังขยายตัวได้แต่มีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกไปจีนที่หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และเครื่องชี้ล่าสุดของจีนสะท้อนกิจกรรมการผลิตที่มีแนวโน้มชะลอต่อเนื่อง อีกทั้ง เศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรปมีสัญญาณชะลอตัวชัดเจนขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อสูงต่อเนื่องและการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดอาจส่งผลต่อการส่งออกสินค้าในระยะถัดไป

Message us