MD บสย. ร่วมเสวนา SMEs Exclusive Class ครั้งที่ 2

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมงานเสวนา SMEs Exclusive Class ครั้งที่ 2 “เปิดโผโค้งสุดท้ายของปี บนความท้าทายที่ SMEs ต้องเผชิญ” ซึ่งจัดโดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และ True Space โดยหัวข้อที่ผู้บริหารร่วมเสวนาคือ Finance & Credit Guarantee เรื่องที่ SMEs ต้องรู้

ผู้บริหารพูดถึงบทบาทของ บสย. ว่า 1. บทบาทด้านการค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่ต้องไปหาหลักทรัพย์มาค้ำฯ โดยนำหนังสือค้ำประกันของ บสย. มาเป็นหลักทรัพย์ และ 2. บทบาทด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยปัจจุบัน บสย. มีศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A. Center ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะคอยแต่งตัวให้ SMEs ก่อนจะเข้าถึงแหล่งทุน และปัจจุบัน SMEs บางครั้งก็อาจต้องหาพันธมิตรใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเอง

ทั้งนี้ ภายใต้บทบาทของ บสย. นี้ จะต้องมากับภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บสย. ได้ทำการ Rebranding หรือปรับภาพลักษณ์องค์กรใหม่เพื่อให้ 1. ภาพจำของ บสย. ต้องชัดเจนขึ้น 2. SMEs ที่มีความหลากหลายเจเนอเรชั่น ทำให้ บสย. ต้องปรับและหาสิ่งใหม่ ๆ มาตอบสนองกับความหลากหลายนี้ ขณะเดียวกันก็ต้องหาพาร์ทเนอร์ใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน และ 3. บสย. ปรับให้สอดรับกับกระแสของดิจิทัล
นายสิทธิกร กล่าวถึงสถานการณ์ของ SMEs ว่าปัจจุบัน SMEs ไทยมีประมาณ 3 ล้านราย แต่ที่เข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงินมีเพียง 23% ที่เหลือยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ จึงเป็นโจทย์ใหญ่ของ บสย. ที่จะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เข้าถึงแหล่งทุน ด้วย 5 เมกะเทรนด์ หรือ 5D ที่ บสย. จะนำมาใช้เป็นกลยุทธ์หลัก และเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยผู้ประกอบการ SMEs คือ

1.Digital & Financial Literacy คือ การให้ความรู้ทางการเงิน หนึ่งในบทบาทและภารกิจสำคัญของ บสย. เติมความรู้ใหม่ๆ รอบด้าน ผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A. Center โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้ด้านดิจิทัล ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ องค์ความรู้เหล่านี้กำลังเป็นที่ต้องการในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย ที่ต้องการสร้างฐานธุรกิจด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล แต่ยังขาดองค์ความรู้ทางการเงิน ซึ่ง บสย. F.A. Center จะเข้ามาช่วยเติมเต็มความรู้ ในเรื่องทุนที่เป็น 3 ปัจจัยหลักการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน คือ 1. ต้นทุนที่แท้จริง 2.กำไร-ขาดทุน 3. เข้าใจและรู้ปัญหาที่แท้จริงที่มาของการ “ขาดทุน” ว่าเกิดจากอะไร

2.Digital Wallet ที่มาแรงและเป็นกระแสที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี เป็นโมเดลและแพลตฟอร์มที่รัฐบาลนำร่องที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโมเดลการจับจ่ายที่สามารถเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ให้กับภาคประชาชน และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศ การโอนเงิน จ่ายเงินผ่าน Wallet ถือเป็น Auto Pilot ที่ต่อยอดการทำธุรกรรมอื่นๆ ให้กับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ SMEs โดยนำ DATA มาวิเคราะห์กำไร-ขาดทุนได้

3.Digital Lending การเข้าถึงเงินทุน หรือ Funding ผ่านระบบดิจิทัล ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเข้าสู่ E-market Place บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งเบื้องหลังของแพลตฟอร์มเหล่านี้คือ ธนาคาร ผลดีคือ ผู้ที่ทำธุรกิจจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายและเหมาะสม ไม่ต้องไปกู้นอกระบบ และ บสย. กำลังวางตัวเองให้เป็น Funding Gateway เมื่อ SMEs เข้ามาหาที่ บสย. เราจะทำหน้าที่แต่งตัวให้ SMEs เพื่อการเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

4.Digital Credit Guarantee การค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งเป็นบทบาทหลักของ บสย. ด้วยปัจจุบัน SMEs มีความหลากหลายเจเนอเรชั่น เช่น สตาร์ทอัพ ที่อาจยังไม่เข้าใจเรื่องของการขอสินเชื่อว่าต้องมีการเตรียมตัวอย่างไร ซึ่งมีจำนวนมากที่นำสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อบัตรเครดิต มาหมุนในการทำธุรกิจ บสย. ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการใหม่ และนำพาไปสู่การขอสินเชื่อที่ถูกต้อง และหาทางออกที่เหมาะสมเมื่อธุรกิจเริ่มมีปัญหา

5.D ต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่ Net Zero ภายใต้ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งปฎิเสธไม่ได้ว่า โลกของการทำธุรกิจในปัจจุบันมุ่งไปที่สิ่งแวดล้อม SMEs ต้องปรับตัว การรักษาทรัพยากร การลดคาร์บอนเครดิต เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สอดคล้องกับผู้บริโภคที่แสวงหาสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น SMEs ต้องหาที่ปรึกษา ซึ่ง บสย. พร้อมเป็นทีมที่ปรึกษาทางการเงินให้กับภาคธุรกิจ ที่กำลังก้าวสู่ธุรกิจสีเขียว สามารถให้คำแนะนำ พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ ที่ช่วยสนับสนุนกลุ่มธุรกิจสีเขียว ควบคู่ไปกับการยกระดับองค์กรสู่ BCG Model
บสย. เชื่อว่าทั้ง 5D เป็นการแก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs เพราะในโลกยุคใหม่ ปฎิเสธและหนีไม่พ้นกระแสดิจิทัลดิสรัปชั่น การปรับตัวและความเข้าใจทางด้านการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญ บสย. พยายามใส่มุมมองใหม่ ๆ ให้ SMEs พร้อมนำพาไปสู่การเข้าถึงสินเชื่อที่ถูกต้อง ณ True Space ชั้น 4 อาคาร CenterPoint of Siam Square เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

Message us