SINGER จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน “SGC”

SINGER จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน “SGC” ผู้ถือหุ้นรับสิทธิซื้อหุ้น IPO 1 พฤศจิกายนนี้

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงกำหนดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท (Pre-emptive Right) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแผนการนำหุ้นของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Spin- off) โดยการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SGC ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีสิทธิจองซื้อก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) โดยกำหนดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ SINGER จำนวนไม่เกิน 574,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SGC ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯครั้งที่ 253 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ได้มีมติกำหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SGC หมายถึง บุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) ในอัตราส่วน 1.4326 หุ้นสามัญของบริษัท (SINGER) ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SGC

ทั้งนี้ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีแผนการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 820,000,000 หุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering (IPO)) รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) และการนำหุ้นของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“แผนการ Spin-off”) ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 820 ล้านหุ้น และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในปีนี้ เพื่อปลดล็อกฐานทุนเร่งการเติบโตของธุรกิจติดปีกพอร์ตสินเชื่อโตอย่างมีคุณภาพ

โดยบริษัทฯ จะแจ้งราคาเสนอขายดังกล่าวซึ่งจะเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SGC ให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) รวมถึงวิธีการจองซื้อ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไปเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนของ SGC มีผลบังคับใช้ โดยคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในปีนี้

Message us