เศรษฐกิจ

EEC ประชุม(ร่าง)แผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2566 – 2570

ผู้ว่าฯชลบุรีต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2566 – 2570

phigudkhaow

3 ส.ค. 2023
Message us