TQMalpha ติดโผกลุ่มหุ้นยั่งยืน

TQMalpha ติดโผกลุ่มหุ้นยั่งยืน THSI ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 ในกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงพันธกิจของ TQMalpha ในการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้านนายหน้าประกัน การเงิน และเทคโนโลยีแพลตฟอร์มให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรองรับความเสี่ยงในทุกมิติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นโดยการสร้างผลตอบแทนที่ดี ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2565

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้ติดโผในประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ไปเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา นับเป็นการได้รับคัดเลือกต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

Message us