ผลสำรวจชี้โครงการคนละครึ่งเฟส 5 กระตุ้นยอดใช้จ่ายชาวบ้านแต่เติมเงินให้น้อย

กรุงเทพโพล โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพwfhสำรวจความคิดเห็นของเจ้าของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเนื่องจากในวันที่ 31 ตุลาคม ที่จะถึงนี้จะหมดเขตใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผลการสำรวจพบว่า เจ้าของร้านค้าส่วนใหญ่ร้อยละ 58.8 เห็นว่าโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ช่วยทำให้คนออกมาจับจ่ายซื้อของเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 41.2 เห็นว่าช่วยได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงสาเหตุที่คนออกมาใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับครั้งก่อนๆ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.1 เห็นว่าเงินที่ให้ใช้จ่ายมีจำนวนน้อย รองลงมาร้อยละ 49.3 เห็นว่า   คนต้องประหยัด ต้องใช้จ่ายอย่างระวัง และร้อยละ 33.3 เห็นว่าคนเลือกซื้อของที่จำเป็นมากกว่าของที่ไม่จำเป็น     

เมื่อถามว่าโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ช่วยกระตุ้นยอดขาย ทำให้ร้านค้าขายของได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.1 เห็นว่าช่วยได้ ขณะที่ร้อยละ 12.9 เห็นว่าไม่ค่อยช่วย ส่วนที่เหลือร้อยละ 3.0 เห็นว่าไม่ช่วยเลย 

โดยเมื่อถามถึงภาพรวมคิดว่าโครงการคนละครึ่งตั้งแต่เฟส 1 – 5 ที่ผ่านมาทำให้กิจการของท่านเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.6 เห็นว่าทำให้กิจการดีขึ้น โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 68.7 ขายได้เพิ่มขึ้น สามารถกระตุ้นยอดการซื้อ รองลงมาร้อยละ 56.2 มีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น และร้อยละ 31.3 สร้างโอกาสให้คนรู้จักร้านมากขึ้น ส่วนร้อยละ 13.4 เห็นว่ากิจการเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่มีเพียงร้อยละ 1.0 ที่เห็นว่าทำให้กิจการแย่ลงกว่าเดิม  

เมื่อถามว่าโครงการคนละครึ่งเฟส 6 ยังควรมีต่อไปหรือไม่อย่างไร ส่วนใหญ่ร้อยละ 95.5 เห็นว่าควรมีต่อไป เพราะช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย ขณะที่ร้อยละ 4.5 เห็นว่าไม่ควรมีเพราะไม่สามารถกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจได้

สุดท้ายเมื่อถามว่าจากข่าวจะมีโครงการคนละครึ่งเฟส 6 ในช่วงปลายปี ท่านจะเข้าร่วมหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 90.0 จะเข้าร่วม ส่วนร้อยละ 8.0 ยังไม่แน่ใจ ขณะที่ร้อยละ 2.0 จะไม่เข้าร่วม

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  ความเห็นต่อโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ช่วยทำให้คนออกมาจับจ่ายซื้อของเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด

ค่อนข้างมากถึงมากที่สุดร้อยละ58.8
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนข้างมาก ร้อยละ 49.8 และมากที่สุด ร้อยละ 9.0)
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดร้อยละ41.2
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนข้างน้อย ร้อยละ 36.2 และน้อยที่สุด ร้อยละ 5.0)

2. สาเหตุที่คนออกมาใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับครั้งก่อนๆ

   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เงินที่ให้ใช้จ่ายมีจำนวนน้อย         ร้อยละ75.1
คนต้องประหยัด ต้องใช้จ่ายอย่างระวังร้อยละ49.3
คนเลือกซื้อของที่จำเป็นมากกว่าของที่ไม่จำเป็น     ร้อยละ33.3
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมีน้อยลงร้อยละ27.4
คนไม่มีเงินเติมเข้าแอปฯ เป๋าตัง    ร้อยละ27.4
มีระยะเวลาให้ใช้นานเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่ให้      ร้อยละ25.9
มีการใช้ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ ได้ร้อยละ9.5
อื่นๆ อาทิเช่น ร้านค้ามีน้อยลงเพราะเสียภาษีร้อยละ1.0

3. ข้อคำถาม “โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ช่วยกระตุ้นยอดขาย ทำให้ร้านค้าขายของได้เพิ่มขึ้นหรือไม่”

ช่วยได้ร้อยละ84.1
ไม่ค่อยช่วย             ร้อยละ12.9
ไม่ช่วยเลยร้อยละ3.0

4. ในภาพรวมคิดว่าโครงการคนละครึ่งตั้งแต่เฟส 1 – 5 ที่ผ่านมาทำให้กิจการของท่านเป็นอย่างไร

ทำให้กิจการดีขึ้นร้อยละ85.6
            โดย                       ขายได้เพิ่มขึ้น สามารถกระตุ้นยอดการซื้อ           ร้อยละ 68.7  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)     มีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น                                  ร้อยละ 56.2  
                                           สร้างโอกาสให้คนรู้จักร้านมากขึ้น  ร้อยละ 31.3  
                                           มีการขยายกิจการ เพิ่มสาขา                             ร้อยละ  1.0  
กิจการเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ13.4
ทำให้กิจการแย่ลงกว่าเดิมร้อยละ1.0

5. ข้อคำถาม คิดว่าโครงการคนละครึ่งเฟส 6 ยังควรมีต่อไปหรือไม่อย่างไร 

ควรมีต่อไป เพราะช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยร้อยละ95.5
ไม่ควรมี เพราะไม่สามารถกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจได้       ร้อยละ4.5

6. ข้อคำถาม“จากข่าวจะมีโครงการคนละครึ่งเฟส 6 ในช่วงปลายปี ท่านจะเข้าร่วมหรือไม่”

เข้าร่วม ร้อยละ90.0
ไม่เข้าร่วมร้อยละ2.0
ไม่แน่ใจ             ร้อยละ8.0

กรุงเทพโพลล์  โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898

E-mail: [email protected]      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th

Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll

รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ

  1. เพื่อสะท้อนความเห็นต่อโครงการคนละครึ่งเฟส 5 กับการออกมาจับจ่ายของประชาชน
  2. เพื่อสะท้อนความเห็นต่อโครงการคนละครึ่งเฟส 5 กับการกระตุ้นยอดขาย ให้กับร้านค้า
  3. เพื่อสะท้อนความเห็นต่อโครงการคนละครึ่งเฟส 6

ประชากรที่สนใจศึกษา

  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 6 เขต จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ ดินแดง บางกอกน้อย บางซื่อ วังทองหลาง สายไหม หนองแขม และปริมณฑล 2 จังหวัดได้แก่ นนทบุรีและปทุมธานี ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 200 ร้านค้า

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 5 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (face to face interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล   :  21 – 25 ตุลาคม 2565

Message us